Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Δε χρειαζεται φιλοσοφια.Ενα "τσιγαριλικι" και ξερουμε πως να κυβερνησουμε....Αντιρρηση κανεις???

«όσοι κυβερνούν την Δημοκρατία, θα πρέπει να είναι υποδείγματα Αρετής και τιμιότητας»
Σαιν Ζυστ
!!!!!!!!   
 Περικλης Γιαννοπουλος
Ὁ Γιαννόπουλος ἀποροῦσε, πῶς γίνεται καὶ “ἀναμένουν ἀπὸ τὰς Κυβερνήσεις τὴν διόρθωσιν τῶν πραγμάτων… Αὐτὸ εἶναι ἡ ἐσχάτη βλακεία. Καὶ δυστυχῶς εἶναι βαθύτατα ριζωμένη εἰς ὅλα τὰ τωρινὰ κεφάλια. Καὶ εἶναι ἀκατανόητον, πῶς ἄνθρωποι μὲ κοινὸν νοῦν, κυττάζοντες ἕναν ἕναν τοὺς ἀνθρώπους τῆς πολιτικῆς, εἶναι δυνατὸν νὰ περιμένουν τὸ παραμικρότερον πρᾶγμα ἀπὸ αὐτούς. Καιρὸς νὰ κοπῆ πρόρριζα ἡ ἐλπὶς αὐτή. Τίποτα δὲν θὰ κάμουν ποτέ των οἱ  πολιτικοί· καὶ οἱ πολιτικοὶ θὰ εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ θὰ ἀνθρωπισθοῦν…
Διέξοδος, λοιπόν, ἂν πρόκειται νὰ βρεθεῖ, θὰ βρεθεῖ “ἐκτὸς τῆς πολιτικῆς…” “Μακρὰν τῆς πολιτικῆς. Σὰν ἄνθρωποι αὐτόβουλοι, ἐλεύθεροι, ζωντανοί. Διὰ τῆς ἰδιωτικῆς, διὰ τῆς ἀτομικῆς πρωτοβουλίας. … Εἶναι ἡλίθιον νὰ περιμένετε ἀπὸ τὰ μαρμαρένια σπίτια, τοὺς νεκροὺς ἀνθρώπους, τὰ Πολυτεχνεῖα καὶ κάθε τοιαῦτα Ἄσυλα τῶν Πνευματικῶς Ἀνιάτων. Σὰν ἐλεύθεροι ἄνδρες δημιουργήσατε ἐλευθέρους, ἀνεξαρτήτους πυρῆνας…
 “Μήν βλέπετε ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θέλει τίποτε καὶ δὲν λέγει τίποτε καὶ δὲν ἐπιβάλλει τίποτε τώρα, διότι ἡ Ἑλλὰς ἐκφράζεται καὶ ἐνεργεῖ διὰ τῶν ἀντιπροσωπευόντων αὐτὴν ἀνθρώπων, καὶ οἱ κυβερνῶντες αὐτὴν μὲ τὴν κουνελικὴν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν ποὺ ἔχουν, δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ διανοηθοῦν τίποτε. … Εἶναι Πανολέθριον νὰ μή ὁμολογεῖται, ὅτι ἡ Ἐλλὰς εἶναι χώρα Παράφρων, ἀπ’ αὐτῆς ἀκόμη τῆς μακρινῆς ἡμέρας, καθ’ ἣν οἱ δύο Μαυρομιχάλαι, ἐμαχαίρωσαν καὶ ἐπιστόλισαν τὸν Καποδίστριαν.” Ἀπ’ ὅπου φθάσαμε στὸ σημεῖο “οἱ βαθύτερον, χυδαιότερον καὶ ἐγκληματικώτερον ἀγνοήσαντες καὶ ἀγνοοῦντες τὴν Τωρινὴν Πραγματικὴν Ἑλλάδα, νὰ εἶναι: οἱ Κυβερνήσαντες καὶ Κυβερνῶντες αὐτὴν ἐπὶ ἕνα Αἰῶνα. … Μπουλοῦκι ἀγραμμάτων—ΝΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ—ἀνηθίκων καὶ ἀπελεκίτων Κουτσούρων”, τῶν κτηνῶν τῶν τετράποδων, ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦσε ὁ Καστοριάδης, “ἡ μία αὐτὴ Βουλή: Τσουλικὸ Λιμέρι πρὸς διαρπαγὴν Γῆς, Ζωῆς, Τιμῆς καὶ Περιουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου