Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις...

Ἀρχέγονον κατάστασιν εἰς τήν θεολογίαν ὀνομάζομεν τήν κατάστασιν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί τῆς δημιουργίας πρό τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πτώσεως. Συμφώνως λοιπόν πρός τήν διδασκαλίαν τῆς ἁγίας Γραφῆς ὁ Θεός ἐδημιούργησεν τόν ἄνθρωπον ἄκακον, εὐθύ, ἐλεύθερον, δυνάμει ἀθάνατον καί βασιλέα τῆς κτίσεως. Τήν ἀρχέγονον κατάστασιν δέν περιγράφουν μόνο τά ἀνωτέρω χαρακτηριστικά. Ὑπάρχουν κι᾿ ἄλλα. Ἀνεφέρθησαν αὐτά ἐπειδή ἐπ᾿ αὐτῶν οἰκοδομεῖται ὁ λόγος τοῦ θέματός μας.
Ὁ διάβολος ἐνεργῶν δολίως ἐκ φθόνου πρός τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον ἐνέτρεψε αὐτά τά δεδομένα. Κατέστησε τόν ἄνθρωπον πονηρόν, δηλαδή δελεαζόμενον καί εὐαρεστούμενον εἰς τήν ἁμαρτίαν καί τήν κακίαν, ἐνεργοῦντα κατά τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἄρα καί ὑπόδικον εἰς τήν θείαν δικαιοσύνην καί ἔνοχον τιμωρίας. Καταστήσας τόν ἄνθρωπον πονηρόν ἀμέσως ἔλαβε ἐξουσίαν ἐπ᾿ αὐτοῦ καί τόν ὑπέταξε γενόμενος κύριος αὐτοῦ καί τύραννός του. Οὕτως ἀφῄρεσε τήν διακυβέρνησιν τοῦ κόσμου ἀπό τόν ἄνθρωπον καί ἀνεδείχθη ὁ ἴδιος «ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν» κατά τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ «ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» καί κοσμοκράτωρ. Αὐτό ἦτο ἀντίθετον τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν ἐδημιούργησε τόν κόσμον διά νά τόν παραδώσῃ εἰς τούς δαίμονες. Οἱ δαίμονες διά δολιότητος καί πανουργίας τῇ ἀφελεῖ συνδρομῇ τῶν ἀνθρώπων ἔλαβον δύναμιν καί ἐξουσίαν. Τέλος ἔπληξε τόν ἄνθρωπον τῷ κέντρῳ τοῦ θανάτου. Ἐπέφερεν εἰς τό ἀνθρώπινον γένος τό κτύπημα τοῦ θανάτου. Καί ἄλλα πολλά δεινά ἐπῆλθον εἰς τούς ἀνθρώπους συνεπείᾳ τῆς πτώσεως.

Δεν ειναι ποτε αργα να ξανασηκωσουμε τα φτερα μας.Αρκει μια στιγμη ταπεινοφροσυνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου